Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHEERFUL BAMBINO

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „Cheerful Bambino” działającego pod adresem internetowym www.cheerfulbambino.com (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Sklep jest własnością Joanny Mazik, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Cheerful Bambino Joanna Mazik (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Hetmańska 14/10, 20-553 Lublin), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej numer NIP: 7151910844, numer REGON: 523792424 (dalej: „Sprzedawca”).
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej  – pod adresem: hi@cheerfulbambino.com;
  2. poczty tradycyjnej  – pod adresem: ul. Hetmańska 14/10, 20-553 Lublin;
  3. telefonu  – pod numerem: +48 531 393 390
 5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
  1. prowadzi sprzedaż Towarów, które mogą być nabywane przez Kupujących korzystających ze Sklepu;
  2. dostarcza Subskrybentom Newsletter.
 6. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 • 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Klient – Kupujący lub Subskrybent;
 3. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do ich zawarcia;
 6. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy;
 7. Niezgodność – rozumie się przez to: 
  1. niezgodność Towaru z dotyczącą go Umową (kryteria oceny zgodności Towaru z dotyczącą go Umową określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta) albo 
  2. niezgodność Newslettera z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta).
 8. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 11. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 12. Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 13. Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 14. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę; 
 15. Umowa – Umowa sprzedaży lub Umowa o dostarczanie Newslettera; 
 16. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
 17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Towaru dostępnego w Sklepie;
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 20. Zamówienie – termin zdefiniowany w § 8 ust. 3 Regulaminu.
 • 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. 
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 • 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Nabywanie Towarów nie wymaga rejestracji. 
 4. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 5. W przypadku niedostępności danego Towaru w Sklepie, Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o powiadomienie go za pomocą poczty elektronicznej o udostępnieniu Towaru w Sklepie. W celu otrzymania powiadomienia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Kupujący powinien przesłać Sprzedawcy adres poczty elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego w karcie Towaru. 
 • 5.

Umowa o dostarczanie Newslettera

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
  3. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  4. kliknąć opcję „Dołącz”.
 2. Kliknięcie opcji „Dołącz” jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera. 
 3. Umowa o dostarczanie Newslettera może zostać zawarta przez Klienta także poprzez zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera podczas zawierania Umowy sprzedaży. W takim przypadku, Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Newsletter nie podlega aktualizacji;
  2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnego stanu działalności Sprzedawcy oraz wydarzeń ze świata mody.
 5. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 6. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 7. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez:
  1. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem; 
  2. złożenie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. 
 8. Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 7 powyżej. 
 • 6.

Zawarcie Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy

 • Do ww. Umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy stosuje się postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 6.
  1. Umowa o dostarczanie Newslettera może zostać zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w szczególności podczas wystaw i targów.
 • Opisane w § 5 czynności niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Kupujący może wykonać za pomocą urządzenia elektronicznego udostępnionego przez Sprzedawcę.
 • 7.

Umowa sprzedaży 

 1. W celu nabycia Towaru stan, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę wybranego Towaru i kliknąć opcję „dodaj do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „przejdź do kasy”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. numer telefonu;
   3. adres e-mail;
   4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
   5. adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej);
   6. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
   7. sposób płatności;
  5. opcjonalnie  – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
  6. kliknąć opcję „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Towar zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Płatności za Towar, Kupujący może dokonać przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności PayU, PayPal lub przy wykorzystaniu karty kredytowej. 
 3. Kliknięcie przez Kupującego opcji „kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Towaru (dalej: „Zamówienie”). 
 4. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 5 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Towar przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 • 8.

Wysyłka Towarów 

 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów pod adresy znajdujące się na terytorium Unii Europejskiej. 
 2. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący.
 3. Sprzedawca dokonuje wysyłki Towaru w terminie […] Dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na jego rachunku bankowym. 
 4. Sprzedawca dokonuje wysyłki Towaru – zgodnie z wyborem Kupującego – przesyłką kurierską lub za pomocą paczkomatu InPost. 
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar w stanie wolnym od wad.
 6. Towar dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 7. Kupujący powinien sprawdzić dostarczony Towar w obecności kuriera. Jeśli paczka z Towarem jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • 9.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 6-8 poniżej. 
 5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:
  1. elektronicznej;
  2. papierowej.
 6. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. adres do korespondencji;
  4. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  5. wskazanie Towarów, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  6. numer Zamówienia;
  7. data złożenia Zamówienia
  8. kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
 7. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Towarem pod adres wskazany w ust. 11 poniżej. 
 8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Towar Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod adres:

Cheerful Bambino Joanna Mazik

 1. Hetmańska 14/10, 

20-553 Lublin

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 3. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • 10.

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie: 
  1. Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
  2. Umów sprzedaży;
  3. Niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 2. Towar dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z dotyczącą go Umową.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy. 
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 10.
 5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:
  1. naprawy Towaru albo
  2. wymiany Towaru.
 6. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. datę dostarczenia Towaru;
  5. opis ujawnionej Niezgodności;
  6. żądanie naprawy albo wymiany Towaru.
 8. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:
  1. naprawy Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru;
  2. wymiany Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru;

– jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z dotyczącą go Umową jest niemożliwy lub wymagałby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów. 

 1. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagałaby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z dotyczącą go Umową. 
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;
  2. uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnia, o którym mowa w ust. 9 powyżej;
  3. odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z dotyczącą go Umową z przyczyn wskazanych w ust. 10 powyżej;
  4. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 3. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar do zgodności z dotyczącą go Umową w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 5. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt. 
 6. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 7. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z dotyczącą go Umową z przyczyn wskazanych w ust. 10 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z dotyczącą go Umową zgodnie z ust. 13-14 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z dotyczącą go Umową;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej danego Towaru bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru do zgodności z dotyczącą go Umową;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z dotyczącą go Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 8. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy składane jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 9. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. datę dostarczenia Towaru;
  5. opis ujawnionej Niezgodności;
  6. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 15 powyżej;
  7. oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego dotyczącą go Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z dotyczącą go Umową. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 11. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy przedsiębiorcy na jego koszt. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod następujący adres:

Cheerful Bambino Joanna Mazik

 1. Hetmańska 14/10, 

20-553 Lublin

 1. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 11.

Reklamacje dotyczące Newslettera

 1. Postanowienia niniejszego § 11 dotyczą wyłącznie:
  1. Klientów będących:
   1. Subskrybentami oraz 
   2. Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  2. Umów o dostarczanie Newslettera,
  3. Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera. 
 2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Newsletter musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania przez cały okres jego dostarczania. 
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność Newslettera ujawnioną w okresie jego dostarczania. 
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania. 
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  2. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności;
  3. odmawia doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej. 
 9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Newsletter do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Newslettera oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację. 
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może odstąpić od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Newslettera z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 9 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Newsletter do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania Newslettera bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 12. Odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy za pomocą poczty elektronicznej. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca niezwłocznie wstrzymuje dostarczanie Newslettera.
 • 12.

Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  1. nazwa Sklepu;
  2. logo Sklepu;
  3. zdjęcia i opisy Towarów;
  4. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych 

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.
 • 13.

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: […]

 • 14.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 16 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 
 1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
 2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 15.

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Subskrybentom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu wypowiedzeniu tej Umowy za pomocą poczty elektronicznej. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera.
 • 16.

Postanowienia końcowe

 1. Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.